सध्या प्रवेश सुरु असलेले कोर्सेस

सर्व परीक्षा

Anthropology Optional Marathi

95
535
students
₹70,000.00 ₹52,000.00

Sociology Optional Marathi

105
9
students
₹70,000.00 ₹15,000.00

Indian Polity

189
503
students
₹3,800.00