सध्या प्रवेश सुरु असलेले कोर्सेस

सर्व परीक्षा

Psychology Optional (मराठी)

Psychology Optional (मराठी)

15
32
students
₹70,000.00 ₹15,000.00
Anthropology Optional Marathi

Anthropology Optional Marathi

29
54
students
₹70,000.00 ₹15,000.00
Sociology Optional Marathi

Sociology Optional Marathi

51
28
students
₹70,000.00 ₹15,000.00
Biology- जीवशास्त्र
Indian Polity

Indian Polity

179
480
students
₹3,800.00