All Paid Courses

सर्व परीक्षा

पुढील कोर्सेस फीस भरून पाहता येतील. यातील सर्व कोर्सेसचे सुरुवातीचे काही लेक्चर (५ ते ३० लेक्चर) मोफत उपलब्ध असतात. 

Foundation Batch Course

Foundation Batch Course

0
481
students
₹25,000.00
Agriculture – कृषी
Marathi Grammar – मराठी व्याकरण
Biology- जीवशास्त्र
Indian Polity

Indian Polity

189
494
students
₹3,800.00