All Paid Courses

सर्व परीक्षा

Search Course

पुढील कोर्सेस फीस भरून पाहता येतील. यातील सर्व कोर्सेसचे सुरुवातीचे काही लेक्चर (५ ते ३० लेक्चर) मोफत उपलब्ध असतात. 

Foundation Batch Course

Foundation Batch Course

481
students
0
₹25,000.00
Agriculture – कृषी
Biology- जीवशास्त्र
Indian Polity

Indian Polity

465
students
0
₹3,800.00