All Paid Courses

सर्व परीक्षा

Search Course

पुढील कोर्सेस फीस भरून पाहता येतील. यातील सर्व कोर्सेसचे सुरुवातीचे काही लेक्चर (५ ते ३० लेक्चर) मोफत उपलब्ध असतात. 

Foundation Batch Course

Foundation Batch Course

(0 review)
481
students
0
₹25,000.00
Agriculture – कृषी

Agriculture – कृषी

(0 review)
59
students
0
₹1,400.00
Marathi Grammar – मराठी व्याकरण
Government Schemes – सरकारी योजना
Biology- जीवशास्त्र

Biology- जीवशास्त्र

(0 review)
42
students
0
₹1,900.00
Chemistry – रसायन शास्त्र

Chemistry – रसायन शास्त्र

(0 review)
41
students
0
₹1,400.00
Physics – भौतिकशास्त्र

Physics – भौतिकशास्त्र

(0 review)
48
students
0
₹1,400.00
Geography of India – भारताचा भूगोल
Physical Geography – प्राकृतिक भूगोल
Ancient India – प्राचीन भारत

Ancient India – प्राचीन भारत

(0 review)
241
students
0
₹1,800.00
Indian Polity

Indian Polity

(0 review)
458
students
0
₹3,800.00